×

آموزش

یادگیری سیستم های پیچیده نیازمند آموزش و تمرین کاربردی و عملیاتی است. در واقع برای درک و ایجاد تفکر سیستمی و فرایندی بایستی به سمت یادگیری در عمل حرکت کنیم. وقتی دست به قلم می شویم، می توانیم درک کنیم که راهبردهای چابک چگونه طرح ریزی می شوند، شاخص های هدایت گر چه مفهومی می دهند، عملیات و انجام فعالیتهای اثربخش چگونه برنامه ریزی می شوند و در نهایت چگونه با استفاده از نتایج می توانیم پروژه های بهبود تعریف کنیم. دوره های آموزشی که برای مدل جامع بازاریابی محتوایی طرح ریزی کردیم کاملا کاربردی و کارگاهی هستند.