×

صنعت بازاریابی محتوایی و تفکر استراتژیک

جوان بودن صنعت بازاریابی محتوایی ایران و حضور کمرنگ تفکر استراتژیک و رویکرد فرایندمحور در این صنعت، ضرورت وجود چهارچوبی سیستماتیک برای افزایش اثربخشی فعالیت‌های این حوزه را نمایان می‌سازد.

سیستم‌ها به دلیل تعامل درونی اجزا با یکدیگر و تعامل برونی آن‌ها با محیط، پیوسته رفتارهای مختلف و اغلب پیچیده‌ای دارند. برای درک و تشریح یا پیش‌بینی یک سیستم نیازمند طراحی مدل هستیم تا بتوانیم روابط علت و معلولی اجزاء سیستم را بهتر درک کنیم.

مدل رو دانلود کن click here